شهرستان :

نام مسجد :

نام کانون :

کد کانون :

کد پستی مسجد:

مسئول اجرای طرح تلاوت نور :

شماره تماس مسئول اجرا :

نام و نام خانوادگی امام جماعت :

تلفن تماس امام جماعت :

تاریخ شروع اجرای طرح :

تعداد تقریبی کل شرکت کنندگان در طرح (نفر) :

تعداد تقریبی برادران (نفر) :

تعداد تقریبی خواهران(نفر) :

ترجمه آیات اجرا :

تفسیر آیات انجام:

تابلوی تلاوت نور:

تعداد دفعات تلاوت قرآن در روز
1
2
3

استفاده از ویدئو پروژکشن و LCD برای نمایش آیات:

خیرات و نذورات جهت توسعه طرح :1-نام و نام خانوادگی :

1-سال تولد :

1-تحصیلات / رشته :

1-سوابق تلاوت:

1-شماره تماس(همراه):2-نام و نام خانوادگی :

2-سال تولد :

2-سال تولد :

2-تحصیلات / رشته :

2-تلفن همراه:3- نام و نام خانوادگی:

3-سال تولد:

3-تحصیلات / رشته:

3-سوابق تلاوت:

3-تلفن همراه:نام و نام خانوادگی تکمیل کننده فرم: