: 391
1394.08.21 @ 10:18


فرم ارائه گزارش اجرای برنامه های استانی و شهرستانی

مدیران محترم کانونها جهت ارسال گزارش برنامه های استانی و شهرستانی و درخواست مساعدت از این فرم استفاده فرمایید.


بسمه تعالی

 

مدیران کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان فارس

جهت ارسال گزارش برنامه های شاخص استانی و شهرستانی و درخواست مساعدت از فرم ارائه گزارش استفاده فرمایید.

 

دریافت فرم ارائه گزارش

 

برای سایر برنامه ها و فعالیت ها از بخش ثبت گزارش عملکرد سایت استفاده نمائید.

 

و من الله توفیق